เคล็ดลับสู่ความสำเร็จกับ กิฟฟารีน


1. ใช้สินค้ากิฟฟารีนที่ชอบ

ด้วยการเลือกสินค้ากิฟฟารีนที่ตัวเองชอบแล้วซื้อไปทดลองใช้ จะทำให้เราไม่เสียดายเงิน และไม่รู้สึกเหมือนถูกบีบบังคับ

2. เล่าประสบการณ์การใช้สินค้ากิฟฟารีนให้คนใกล้ตัวฟัง

ด้วยการบอกว่าใช้แล้วรู้สึกว่าดีอย่างไร ประทับใจอะไรบ้างในสินค้ากิฟฟารีนที่ตนเองใช้

3. ศึกษารายละเอียดของสินค้ากิฟฟารีน (ที่ตัวเองชอบและมีความถนัด)
ด้วยการศึกษาจากแคตตาล็อคกิฟฟารีน สอบถามจากผู้แนะนำ สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท และเข้าประชุมกับบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

4. เขียนรายชื่อผู้มุ่งหวัง
ด้วยการเขียนรายชื่อเพื่อนของเรา ญาติของเรา เพื่อนของญาติ และญาติของเพื่อน เป็นต้น โดยคนเหล่านี้คือคนที่เราคิดว่าเราจะไปพบปะพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจกิฟฟารีนด้วย

5. พาตัวเองเข้างานประชุม
ทั้งประชุมกลุ่มย่อยตามศูนย์ต่างๆ และงานประชุมวันอังคาร ที่โรงแรมอินทรา หรืองานประชุมประจำเดือนในต่างจังหวัด จะทำให้เรารู้จักคนมากขึ้น ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่ประสบความสำเร็จ จะทำให้เรามีกำลังใจในการทำงาน

6. เข้าพบผู้มุ่งหวังโดยเน้นการสร้างสายสัมพันธ์
อย่ารีบร้อนแนะนำธุรกิจ หรือสินค้ามากจนเกินไป ควรทำให้ผู้มุ่งหวังประทับใจในตัวเราเสียก่อน ด้วยการสร้างบรรยากาศที่สบายๆ ไม่เครียดเกินไปและให้คิดเสมอว่า ถึงแม้วันนี้เขาจะไม่สมัครกับเรา แต่เรากับเขายังต้องเป็นเพื่อนกันอยู่ แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการ และกำลังซื้อของผู้มุ่งหวัง

7. วิเคราะห์ผู้มุ่งหวัง เพื่อการดูแลที่เหมาะสม
ผู้มุ่งหวังที่ต้องการเป็นผู้บริโภค ให้รักษาสัมพันธภาพอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอสินค้า ตลอดจนการบริการดูแลหลังการขาย ด้วยความสม่ำเสมอ
ผู้มุ่งหวังที่ต้องการทำเป็นธุรกิจ ให้นำเสนอธุรกิจและแผนงาน ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และดูแลให้เขาเหล่านั้นสามารถสร้างธุรกิจจนเติบโตได้

8. ติดตามผลการใช้สินค้าของลูกค้า และรักษาสัมพันธภาพอย่างต่อเนื่อง

9. จัดทำอุปกรณ์ประกอบการขยายงาน
เช่น แฟ้มธุรกิจ แผนผังองค์กร สมุดรายชื่อผู้มุ่งหวัง เป็นต้น จะทำให้เราทำงานอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้ และง่ายต่อการขยายธุรกิจ

10. สร้างวัฒนธรรมองค์กร
เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกายที่สุภาพ มีบุคลิกภาพของนักธุรกิจ การเคารพกฎและจรรยาบรรณของบริษัท โดยผู้ทำธุรกิจจะต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างความศรัทธาและความน่าเชื่อถือแก่ทีมงาน

11. บริหารทีมงามด้วยความตั้งใจจริง
ความสำเร็จของธุรกิจ MLM ในระยะยาวมาจากการสร้างคนในทีมงาน ให้มีความสามารถ และสมารถขยายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแห่งการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถไปสู่ทีมงานเป็นทอดๆ และประสบความสำเร็จร่วมกันทั้งทีมงาน

12. พัฒนาตนเอง และเสริมภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง
บริษัทมีหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพหลายหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เช่น อบรมศิลปะการพูด การนำเสนอสินค้า การเปิดใจ การขจัดข้อโต้แย้ง การบริหารทีมงาน ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพ และแต่งหน้าตนเองให้กับสมาชิกของเราอย่างสม่ำเสมอ